پذیرایی میوه

حداقل ٥ نوع ميوه براى مراسم در نظر گرفته خواهد شد كه توسط نفرات ما از بهترين و لوكس ترين ميوه هاى فصل انتخاب و مورد استفاده قرار مى گيرد

GN5B2099-300x200 20150526_172204-300x169 GN5B7277-300x200 GN5B7277-300x200 (1) GN5B2123-300x200